Benutzer:Christian/Peter der Aleut

Aus Orthpedia
Wechseln zu:Navigation, Suche

Rumänisch Sfântul mucenic Petru Aleutinul (sau Cungagnaq în limba sa natală) a fost, probabil, un băştinaş din Insula Kodiak (Alaska). Se spune despre el că a primit numele de Petru la botezarea sa în credinţa ortodoxă de către călugării Sfântului Gherman—propovăduitori în acele ţinuturi. Prăznuirea sa în Biserica Ortodoxă se face în 24 septembrie sau în 12 decembrie.

Mucenicia În 1815 un grup de vânători de foci şi vidre aleuţi, printre care şi Petru, a fost capturat de marinari spanioli, care i-au dus în San Francisco pentru a fi interogaţi. Sub ameninţarea cu tortura, preoţii romano catolici din California au încercat să-i forţeze pe aleuţi să-şi renege credinţa ortodoxă şi să se convertească la romano-catolicism.

Când au refuzat, preotul a tăiat câte un deget de la amândouă picioarele lui Petru. Cu toate acestea, Petru a refuzat să renunţe la credinţa sa. Ca urmare, preotul spaniol a ordonat unui grup de indieni din California să taie toate degetele mâinilor lui Petru, fiecare încheietură pe rând, până ce, la sfârşit, i-au tăiat ambele mâini complet. Apoi, l-au eviscerat, încununându-i viaţa cu cununa muceniciei. Pe când se pregăteau să îi tortureze şi pe ceilalţi aleuţi, când a sosit ordinul ca ei să fie conduşi sub escortă la mănăstirea din Monterey.

După ce a primit vestea morţii lui Petru de la Simeon Yanovsky, Sfântul Herman întors în Insula Kodiak a fost impresionat până la lacrimi şi a strigat "Sfinte nou mucenic Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!" Petru Aleutinul a fost declarat oficial sfânt cu titlul de "Mucenic de San Francisco" în 1980. Relatarea muceniciei Sfântului Petru o avem de la Simeon Yanovsky, aşa cum i-a fost relatată de colegul de celulă al Sfântului Petru care a scăpat de tortură. Simeon Yanovsky a adormit ca schimonahul Serghie, în Mănăstirea Sfântul Tihon din Kaluga Monastery. El este autorul lucrării Viaţa Sfântului Herman de Alaska.

Imnografie Tropar (Glasul al patrulea)

Astăzi Alaska se bucură şi America sărbătoreşte, Pentru că lumea nouă a fost sfinţită prin mucenicie. Kodiak răsună de cântecele de mulţumire, Iliamna şi Kenai asistă la sărbătoarea credinţei. Apostolul şi mucenicul Iuvenalie este slăvit, Iar Petru Aleutinul este mărit prin sacrificiul său acceptat, Prin dragostea şi supunerea lor în faţa Domnului, Ei s-au arătat pregătiţi să-ndure persecuţii şi moarte pentru Adevăr, Iar acum, din Împărăţia cea Cerească, mijlocesc pentru sufletele noastre! Condac (Glasul al patrulea)

Astăzi Valaam se alătură Alaskăi În sărbătorirea acestei zile sfinte, Pentru că fiul ei spiritual Iuvenalie Cu dragoste îl îmbrăţişează pe noul mucenic Petru. Împreună au suferit pentru Domnul în America Şi au unit lumea veche cu cea nouă prin sacrificiul lor acceptat. De acum şi până-n veci, ei stau în faţa Domnului Slavei şi mijlocesc pentru sufletele noastre. Tropar (Glasul întâi)

O Petru, pe piatra credinţei tale a ridicat Hristos Biserica Sa, şi în sângele tău a sfinţit El tărâmurile noastre. Prin tine, poporul tău a fost sfinţit, Aleutinule; din cea mai îndepărtată insulă a apusului a ridicat El lumină pentru toţi. Slavă Lui care te-a slăvit pe tine. Slavă Lui care te-a încoronat pe tine. Slavă Lui care a pregătit alinare tuturor prin tine.

Izvoare şi legături externe

Martyr Peter the Aleut https://oca.org/saints/lives/2018/09/24/102713-martyr-peter-the-aleut

Saint Peter the Aleut http://www.umich.edu/~ocf/saint_peter_the_aleut.htm

Beautiful Icon of Saint Peter the Aleut

Peter the Aleut on Wikipedia

https://ro.orthodoxwiki.org/Petru_Aleutinul

Englisch The holy martyr Peter the Aleut (or Cungagnaq in his native tongue) was probably a native of Kodiak Island (Alaska). He is said to have received the Christian name of Peter when he was baptized into the Orthodox faith by the monks of St. Herman's—missionaries operating in the north. His feast day is commemorated in the Orthodox Church on September 24 or December 12.

Martyrdom In 1815 a group of Aleut seal and otter hunters, including Peter, were captured by Spanish sailors, who took them to San Francisco for interrogation. With threats of torture, the Roman Catholic priests in California attempted to force the Aleuts to deny their Orthodox faith and to convert to Roman Catholicism.

When the Aleuts refused, the priest had a toe severed from each of Peter's feet. Peter still refused to renounce his faith and the Spanish priest ordered a group of California Indians to cut off each finger of Peter's hands, one joint at a time, finally removing both his hands. They eventually disemboweled him, crowning his life with martyrdom. They were about to torture the next Aleut when orders were received to release them under escort to their monastery in Monterey.

Upon receiving the report of Peter's death from Simeon Yanovsky, St. Herman back on Kodiak Island was moved to cry out, "Holy new-martyr Peter, pray to God for us!" Peter the Aleut was formally recognized as a saint, as the "Martyr of San Francisco", in 1980. We have the account of St. Peter's martyrdom from Simeon Yanovsky as related him by St. Peter's cellmate who escaped torture. Simeon Yanovsky ended his life as the schemamonk Sergius in the St. Tikhon of Kaluga Monastery, and is the author of The Life of St. Herman of Alaska.

Hymns Troparion (Fourth Tone) [1]

Today Alaska rejoices and America celebrates, For the new world has been sanctified by martyrdom. Kodiak echoes with songs of thanksgiving, Iliamna and Kenai observe the festival of faith. The Apostle and martyr Juvenaly is glorified, And Peter the Aleut is exalted by his voluntary sacrifice, In their devotion and love for the Lord, They willingly endured persecution and death for the Truth, Now in the Kingdom of Heaven they intercede for our souls! Kontakion (Fourth Tone)

Today Valaam joins Alaska In celebrating this joyous feast, As her spiritual son Juvenaly Embraces the new martyr Peter with love. Together they suffered for the Lord in America And united the old world with the new by their voluntary sacrifice. Now forever they stand before the King of glory and intercede for our souls. Troparion (First Tone) [2]

O Peter, upon the rock of thy faith hath Christ built His Church, and in the streams of thy blood hath He hallowed our land. In thee thy people hath been sanctified, O Aleut; from the farthest islands of the west hath He raised thee, a light unto all. Glory to Him that hath glorified thee. Glory to Him that hath crowned thee. Glory to Him that worketh healings for all through thee. Sources and external links Martyr Peter the Aleut Saint Peter the Aleut [Media:http://holy-icons.com/site/wp-content/uploads/PeterAleut.jpg] Beautiful Icon of Saint Peter the Aleut Peter the Aleut on Wikipedia https://en.orthodoxwiki.org/Peter_the_Aleut