Benutzer:Christian/1907

Aus Orthpedia
< Benutzer:Christian
Version vom 15. März 2017, 22:16 Uhr von Christian (Diskussion | Beiträge) (neu)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springenZur Suche springen

1847 - S-a născut în Ilişeşti - Suceava, preotul Simion Florea Marian, cunoscut culegător de folclor bucovinean, academician. Moare la 11 aprilie 1907.